جشنوارههای آموزش و کسب و کارهای نوین آراد (جاکنا)

آموزش در قالب شتابدهندگی و فعالیت استارتاپی

معرفی جاکنا

جشنوارههای آموزش تا کسب و کار آراد فرصتی است برای اینکه دانشآموزان و هنرآموزان مستعد و علاقهمند در یک ساختار مشترک گرد هم آمده و زیر نظر مهندسین، کارآفرینان و داشگاهیان موفق علائق و ایدههای خود را دنبال نمایند. این جشنواره توسط مجتمع فنی آراد برگزار شده و با همراهی شتاب دهنده تخصصی آراد قصد دارد عصر نوینی در آموزش فنی و حرفهای کشور آغاز نماید. اهداف این جشنواره شامل استعدادیابی، ایدهپردازی، پرورش قوه تفکر انتقادی، آموزش مهارت حل مسئله، معرفی بازار و فرصتهای بالقوه و استفاده از فناوریهای جدید در بحث آموزش و کسب و کار میباشد. این جشنواره دارای محورهای کلیدی زیر میباشد.

    • معرفی و ثبت ایده
    • مسابقه علمی و حل مسائل تئوری
    • مسابقه عملی و طراحی و ساخت فنی
    • سخنرانی علمی و نشست تخصصی

معرفی جاکنا

دکتر هیوا حسینی