طراحی توربین بادی

دوره آموزشی طراحی توربین بادی براساس نمونه های موجود در بازار جهانی تدریس خواهد شد. بدین ترتیب که ابتدا مدل سه بعدی نمونه های مرسوم توربین های بادی افق-چرخ و عمود-چرخ در نرم افزارهای طراحی مانند Solidworks ساخته شده و سپس مدل آن در نرم افزارهای تحلیل مهندسی مانند Ansys از لحاظ سازه ای و جریان سیال اطراف آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.

1
3,000,000 تومان