Network+ & MTCNA

ابتدایی ترین دوره برای ورود به دنیای شبکه، Network+ می باشد که در به مسائل ابتدایی و آشنایی با شبکه پرداخته می شود که پیش نیاز دوره های بالاتر می باشد.